Polityka prywatno艣ci

搂 I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem strony internetowej http://dofelg.pl jest Sud贸艂 Bartosz wykonuj膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Flow, adres siedziby: Babiego Lata 9b/4b, 53-020 Wroc艂aw, NIP: 615-19-36-932, REGON: 022477050, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], dalej 鈥濧dministrator鈥, b臋d膮cy jednocze艣nie Us艂ugodawc膮.
 2. Dane osobowe Us艂ugobiorcy s膮 przetwarzane zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

搂 II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w, zbierane przez Administratora, s膮 wykorzystywane do:
  1. kontaktowania si臋 z us艂ugobiorc膮 (klientem),
  2. cel贸w informacyjnych oraz innych czynno艣ci zwi膮zanych z aktywno艣ci膮 Us艂ugobiorcy na stronie internetowej http://dofelg.pl
 2. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe Us艂ugobiorc贸w:
  1. imi臋 i nazwisko,
  2. adres,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. NIP,
  6. inne
 3. Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane charakteryzuj膮ce spos贸b korzystania przez Us艂ugobiorc臋 z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikuj膮ce zako艅czenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta艂 Us艂ugobiorca,
  2. Informacje o rozpocz臋ciu, zako艅czeniu oraz zakresie ka偶dorazowego korzystania przez Us艂ugobiorc臋 z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮,
  3. Informacje o skorzystaniu przez Us艂ugobiorc臋 z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
 4. Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym kategoriom odbiorc贸w:
  1. biuru rachunkowemu prowadz膮cemu ksi臋gowo艣膰 Administratora,
  2. kancelarii prawnej 艣wiadcz膮cej us艂ugi dla Administratora,
  3. dostawcom system贸w informatycznych i us艂ug IT dla Administratora,
  4. operatorom pocztowym lub przewo藕nikom w celu dostarczenia zam贸wienia,
  5. operatorom systemu p艂atno艣ci on-line,
  6. agencjom marketingowym i innym podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi dla Administratora niezb臋dne do utrzymania sklepu internetowego, bie偶膮cego kontaktu z klientami itp.,
  7. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do 偶膮dania dost臋pu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa

Podanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w 搂 II jest niezb臋dne do 艣wiadczenia przez Us艂ugodawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach strony internetowej.

搂 III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za jej po艣rednictwem, z czym wi膮偶e si臋 konieczno艣膰 podania danych osobowych, jest ca艂kowicie dobrowolne. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocz膮膰 korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi na to zgod臋, chyba 偶e chodzi o usuni臋cie dotycz膮cych jej danych. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jej stron膮 lub gdy jest to niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa si臋 zawsze w ramach podstaw dopuszczalno艣ci ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych b臋dzie mia艂o zwi膮zek z realizacj膮 umowy lub konieczno艣ci podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮 (pkt 2 lit. b).

搂 IV. PRAWO KONTROLI, DOST臉PU DO TRE艢CI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Us艂ugobiorca ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Ka偶dej osobie przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re jej dotycz膮, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw艂aszcza prawo do 偶膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.
 3. Prawo dost臋pu do danych osobowych.聽Maj膮 Pa艅stwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, 偶e przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe. Maj膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 prawo do uzyskania dost臋pu do tych danych osobowych, kopii danych, a tak偶e informacji, o kt贸rych szczeg贸艂owo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporz膮dzenia.
 4. Prawo do sprostowania danych osobowych.聽Maj膮 Pa艅stwo prawo za偶膮da膰, aby艣my niezw艂ocznie sprostowali Pa艅stwa dane osobowe, kt贸re s膮 nieprawid艂owe. Maj膮 r贸wnie偶 Pa艅stwo prawo za偶膮da膰, aby艣my uzupe艂nili niekompletne dane osobowe.
 5. Prawo do sprostowania danych osobowych.聽Maj膮 Pa艅stwo prawo za偶膮da膰, aby艣my niezw艂ocznie sprostowali Pa艅stwa dane osobowe, kt贸re s膮 nieprawid艂owe. Maj膮 r贸wnie偶 Pa艅stwo prawo za偶膮da膰, aby艣my uzupe艂nili niekompletne dane osobowe.
 6. Prawo do usuni臋cia danych osobowych聽(zwanego r贸wnie偶 鈥瀙rawem do bycia zapomnianym鈥). Maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮da膰, 偶eby艣my niezw艂ocznie usun臋li Pa艅stwa dane osobowe pod warunkiem spe艂niania przynajmniej jednej z przes艂anek:
  1. Pa艅stwa dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do realizacji cel贸w dla kt贸rych zosta艂y zebrane lub s膮 przetwarzane,
  2. sprzeciwili si臋 Pa艅stwo przetwarzaniu Pa艅stwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrz臋dnych podstaw ich przetwarzania;,
  3. przetwarzali艣my Pa艅stwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
  4. musimy usun膮膰 Pa艅stwa dane osobowe, aby wywi膮za膰 si臋 z prawnie na艂o偶onego na nas obowi膮zku,
  5. osoba, kt贸rej dane dotycz膮, cofn臋艂a zgod臋, na kt贸rej opiera si臋 przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  6. mo偶emy Pa艅stwu odm贸wi膰 realizacji prawa do bycia zapomnianym, powo艂uj膮c si臋 na art.17 ust.3 Rozporz膮dzenia.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.聽Maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮da膰, aby艣my ograniczyli przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych w nast臋puj膮cych przypadkach:
  1. je艣li kwestionuj膮 Pa艅stwo prawid艂owo艣膰 Pa艅stwa danych osobowych, kt贸re przetwarzamy,
  2. je艣li przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiaj膮 si臋 Pa艅stwo aby艣my je usun臋li, 偶膮daj膮c w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  3. je艣li nie potrzebujemy ju偶 Pa艅stwa danych osobowych do cel贸w przetwarzania, ale s膮 one potrzebne Pa艅stwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pa艅stwa roszcze艅,
  4. je艣li wnie艣li Pa艅stwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pa艅stwa danych osobowych,
  5. Je艣li skorzystaj膮 Pa艅stwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, mo偶emy je przetwarza膰 w wyj膮tkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporz膮dzenia.

搂 V. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Us艂ugodawcy u偶ywa plik贸w 鈥瀋ookies鈥. Brak zmiany po stronie Us艂ugobiorcy ustawie艅 przegl膮darki jest r贸wnoznaczny z wyra偶eniem zgody na ich u偶ycie.
 2. Instalacja plik贸w 鈥瀋ookies鈥 jest konieczna do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug na stronie internetowej. W plikach 鈥瀋ookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania strony internetowej, w szczeg贸lno艣ci tych wymagaj膮cych autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane s膮 rodzaje:
  1. sesyjne,
  2. sta艂e,
  3. analityczne,
  4. 鈥濩ookies鈥 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
  5. 鈥濻ta艂e鈥 pliki 鈥瀋ookies鈥 przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w 鈥瀋ookies鈥 lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika,
  6. 鈥濩ookies鈥 鈥瀉nalityczne鈥 umo偶liwiaj膮 lepsze poznanie sposobu interakcji Us艂ugobiorcy w zakresie zawarto艣ci strony internetowej, lepiej zorganizowa膰 jego uk艂ad. 鈥淎nalityczne鈥 鈥瀋ookies鈥 gromadz膮 informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Us艂ugobiorc贸w, typie strony, z jakiej Us艂ugobiorca zosta艂 przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Us艂ugobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych Us艂ugobiorcy, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 4. U偶ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost臋pu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb贸r w oknie swojej przegl膮darki. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

搂 VI. POSTANIOWIENIA KO艃COWE

 1. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Us艂ugodawca udost臋pnia odpowiednie 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
Scroll to Top